درخواست نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی اشخاص حقیقی

مشخصات فردی

  • مشخصات وضعیت محل کسب

  • شرح امکانات مرتبط

  • دستگاه
  • ریال بابت تضمین قرارداد فی مابین طی چک بانکی/سند ملکی/در وجه شرکت یکدانه شرق صادر مینمایم
  • مندرجات فوق را(مندرجات بالا) در کمال صحت و سلامت تکمیل نموده و آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با شرکت یکدانه شرق اعلام مینمایم