• منتخب واحد نمونه از اداره نظارت بر غذا و دارو استان خراسان رضوی در سال ۹۷

  • جناب آقای اسماعیل برتری

  • شرکت فرآورده ای لبنی یکدانه شرق

  • جناب آقای مهندس محمد اسماعیل برتری

  • جناب آقای مهندس محمد اسماعیل برتری
    مدیریت محترم واحد صنعتی یکدانه شرق